Herroepingsrecht

Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Resimdo GmbH, Esslinger Straße 18, 73776 Altbach, Duitsland, info@resimdo.de, telefoon: +49 (0) 7153550 23-0) via een duidelijke verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping; Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: - volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; - producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben; - producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; - producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken; - audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; - kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).”


Voor diensten - Recht om te annuleren
U heeft het recht om dit contract te annuleren binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden. De opzegtermijn vervalt na 14 dagen vanaf de dag van het sluiten van het contract. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Resimdo GmbH, Esslinger Straße 18, 73776 Altbach, Duitsland, shop@resimdo.de, telefoon: +49 (0) 7153550 23-0) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren door een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail). U kunt de bijgevoegde modelannulering gebruiken vorm, maar het is niet verplicht. Om de annuleringsdeadline te halen, is het zo voldoende om uw communicatie te verzenden betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht voordat de opzegtermijn is verstreken. Gevolgen van annulering Als u dit contract annuleert, vergoeden wij aan u alle betalingen die van u zijn ontvangen, inclusief de kosten van bezorging (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u kiest voor een soort levering anders dan levering anders dan het goedkoopste type standaardlevering aangeboden door ons), zonder onnodige vertraging en in elk gevalevenement niet later dan 14 dagen vanaf de dag op waaraan we zijn geïnformeerd over uw beslissing zich terugtrekken uit dit contract. We zullen de vergoeding met dezelfde middelen van betaling zoals u heeft gebruikt voor de eerste transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zult u geen kosten in rekening worden gebracht als resultaat van een dergelijke terugbetaling. Als je hebt gevraagd om te beginnen met de uitvoering van diensten tijdens de opzegtermijn, u betaalt ons een evenredig bedrag tot wat is uitgevoerd totdat u dat heeft gedaan heeft ons uw annulering van dit contract meegedeeld, in vergelijking met de volledige dekking van het contract.


Voor digitale inhoud - Recht om te annuleren
U heeft het recht om dit contract te annuleren binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden. De opzegtermijn vervalt na 14 dagen vanaf de dag van het sluiten van het contract. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Resimdo GmbH, Esslinger Straße 18, 73776 Altbach, Duitsland, shop@resimdo.de, telefoon: +49 (0) 7153550 23-0) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren door een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail). U kunt de bijgevoegde modelannulering gebruiken vorm, maar het is niet verplicht. Om de annuleringsdeadline te halen, is het zo voldoende om uw communicatie te verzenden betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht voordat de opzegtermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering
Als u dit contract annuleert, vergoeden wij aan u alle betalingen die van u zijn ontvangen, inclusief de kosten van bezorging (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u kiest voor een soort levering anders dan levering anders dan het goedkoopste type standaardlevering aangeboden door ons), zonder onnodige vertraging en in elk geval evenement niet later dan 14 dagen vanaf de dag op waaraan we zijn geïnformeerd over uw beslissing zich terugtrekken uit dit contract. We zullen de vergoeding met dezelfde middelen van betaling zoals u heeft gebruikt voor de eerste transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zult u geen kosten in rekening worden gebracht als resultaat van een dergelijke terugbetaling.  


Modelformulier voor herroeping
(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)


Aan
Resimdo GmbH
Esslinger Straße 18
73776 Altbach - Duitsland

info@resimdo.de
telefoon: +49 (0) 7153550 23-0)


Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende

Goederen (*) / het leveren van de volgende dienst (*)

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam van de consument (en)

Adres van de consument (en)

Handtekening van de consument (en) (alleen bij schriftelijke kennisgeving)


Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Laatst bekeken